سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات دفتر تبلیغات اسلامی 
همکاری 
1994/03/21 
1997/03/21 
علمی پژوهشی 
همکاری 
معاونت پژوهشی نهاد 
پژوهشگر 
1997/03/21 
1998/03/21 
علمی پژوهشی 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها 
سخنران 
1998/03/21 
ادامه دارد 
اجرایی 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در قم 
محقق و پژوهشگر 
2006/03/21 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
همکاری 
1998/03/21 
2003/03/21 
اجرایی 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
مدیر کل فرهنگی نهاد 
2003/03/21 
2006/03/21 
اجرایی 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
مشاور  
 
 
مشاوره 
تدریس 
دانشگاهها ومراکز آموزش عالی کشور  
مدرس 
 
ادامه دارد 
دروس معارف اسلامی  
تدریس 
سپاه پاسدارن 
مدرس 
2007/09/23 
 
---