سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مرکز مطالعات دفتر تبلیغات اسلامی 
همکاری 
1373/01/01 
1376/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
معاونت پژوهشی نهاد 
پژوهشگر 
1376/01/01 
1377/01/01 
علمی پژوهشی 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها 
سخنران 
1377/01/01 
ادامه دارد 
اجرایی 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در قم 
محقق و پژوهشگر 
1385/01/01 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
همکاری 
1377/01/01 
1382/01/01 
اجرایی 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
مدیر کل فرهنگی نهاد 
1382/01/01 
1385/01/01 
اجرایی 
همکاری 
نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری 
مشاور  
 
 
مشاوره 
تدریس 
دانشگاهها ومراکز آموزش عالی کشور  
مدرس 
 
ادامه دارد 
دروس معارف اسلامی  
تدریس 
سپاه پاسدارن 
مدرس 
1386/07/01 
 
---